MGOPS
Click on the slide!

Zakończenie programu EFS

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowem w dniu 14.12.2009 roku zakończyły się zajęća w p...

Więcej...
Click on the slide!

COŚ TYLKO DLA SIEBIE.

warsztaty wyjazdowe

Za sobą mają zajęcia z terapii rodzinnej, której zwięczeniem był wyjazd do ośrodka w Skłudzew...

Więcej...
Click on the slide!

COACHING

dla uczestników programu

W ramach programu „A JAK AKTYWNOŚĆ...” osoby uczestniczące w programie rozpoczęły spotka...

Więcej...
Click on the slide!

Program PEAD

Program wydawania żywności

Europejski Program Pomocy Żywnościowej - PEAD - w krajach Unii Europejskiej funkcjonuje......

Więcej...
Click on the slide!

A JAK AKTYWNOŚĆ 2011

MGOPS  w Nowem ponownie przystapił do realizacji......

Więcej...
Click on the slide!

Kursy zawodowe

dla beneficjentów

Zakończyły sie kursy zawodowe......

Więcej...
Click on the slide!

BEZDOMNOŚĆ

problem spoleczny

Bezdomność z uwagi na skalę zjawiska, jego złożone przyczyny, oraz jak się wydaje szczególnie...

Więcej...
Click on the slide!

OPIEKA

nad chorym w domu

założeniem systemu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych jest...

Więcej...
Click on the slide!

OTWARCIE PUNKTU

dla osób niepełnosprawnych

23 czerwca 2007 roku na Rynku w Nowem odbył się festyn inaugurujący otwarcie punktu dla osób ...

Więcej...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
PDF Drukuj

Informujemy, że strona jest nieaktualna.

Obecnie trwają prace nad tworzeniem nowej strony, która znajduje się pod adresem www.mgopsnowe.bip.net.pl

Za utrudnienia przepraszamy

 Kierownik MGOPS w Nowem

 
PDF Drukuj

                                                                                                                                                                            Nowe, dnia 08.06.2016

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wyjazdowego wypoczynku letniego nad jezioro dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Nowem wpłynęły dwie oferty.

Wybrano ofertę Ośrodka Wypoczynkowego „Delfin” Krzysztof Klucznik, Biały Bór, 86-302 Grudziądz

 

 

                                               Kierwonik MGOPS Nowe Arleta Maliszewska

 

 

                              

 
PDF Drukuj

                                   Nowe, dnia 16.05.2016r.

               

                               Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego wychowawcy w Świetlicy Środowiskowejw Nowem.

 

 

                               Kierownik MGOPS w Nowem informuje, że zakończono nabór na stanowisko młodszego wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Nowem, w wyniku którego została wybrana 

                                        Pani Anna Zakrzewska zam. Czaple

 

 
PDF Drukuj

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem                        Nowe,  10.05.2016

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

tel. + 48 52 333 72 37

fax + 48 52 333 72 37

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

www.mgopsnowe.pl

 

 

 

 

                                                           Zapytanie ofertowe

           

 

            I. ZAMAWIAJĄCY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem

Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

NIP: 559-17-00-854, REGON: 092366070

           

            II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca  na zorganizowaniu wyjazdowego wypoczynku

letniego nad jeziorem dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Nowem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- ilość dzieci ok. 25 w wieku od 7 do 17 lat ze Świetlicy Środowiskowej

z terenu gminy Nowe,

- czas trwania wypoczynku: minimum 7 dni  maksimum 10 pełnych dni

zapewnione noclegi, wyżywienie (3 posiłki i podwieczorek),napoje chłodzące, ubezpieczenie NNW,

- odległość wypoczynku od miejsca zamieszkania musi wynosić nie więcej niż 100 km,

- liczba dzieci w miejscu zakwaterowania nie powinna przekraczać 80 osób,

- zakwaterowanie uczestników w pokojach mieszczących od 3 do 5 osób z pełnym węzłem

sanitarnym,

- obiekt ogrodzony, strzeżony całodobowo, własne kąpielisko z ratownikiem WOPR

- realizacja programu profilaktycznego z zakresu uzależnień dla uczestników wypoczynku,

- zapewnienie aktywnego wypoczynku oraz dodatkowych atrakcji,

- zapewnienie sprzętu rekreacyjno - sportowego

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry oraz spełnienie innych wymogów określonych

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie

warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,

a także zasad organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz.67),

- zapewnienie transportu w dwie strony,

           

            III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 27.06.2016 – 01.08.2016.

           

            IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP lub KRS,

- być podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające z niniejszego zapytania oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia, a nie wymienione

w dokumentach, dla prawidłowego i  kompleksowego  zrealizowania zapytania w tym: koszty

ubezpieczenia, koszty opłat parkingowych (jeśli występują), wszelkie pozostałe koszty konieczne

do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji  zapytania oraz warunkami stawianymi

przez zamawiającego,

- posiadać podaną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty za pobyt jednego uczestnika podaną w PLN.

           

            V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

- oferta z podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,

- oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno –

prawnych,

- kserokopie nadania NIP i REGON potwierdzone za zgodność z oryginałem,

- kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- harmonogram realizacji programu profilaktycznego.

           

            VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

-  oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  przesyłki pocztowej,  przesyłki kurierskiej  lub też dostarczona osobiście na  adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem, Plac

Św. Rocha 5, 86-170 Nowe do dnia 25.05.2016 roku do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do MGOPS, a nie nadania),

-  ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  30.05.2016, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty

zostanie ogłoszony o godzinie 12.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowem, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe oraz na stronie internetowej pod adresem

www.mgopsnowe.pl.

-  oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach: www.mgopsnowe.pl oraz www.bip.gminanowe.pl.

-  informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać osobiście w Miejsko-Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowem przy ul. Plac Św. Rocha 5 w pokoju nr 9-10 lub pod

numerem telefonicznym 52 337 72 37.

           

            VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena 50%,

- atrakcyjność programu wypoczynkowego 25%,

- atrakcyjność i forma realizacji programu profilaktycznego 25 %.

 

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem

mgr Arleta Maliszewska

 
PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NA

WOLNE STANOWISKO MŁODSZEGO WYCHOWAWCY

W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem ogłasza nabór

na stanowisko młodszego wychowawcy w Świetlicy Środowiskowe

w wymiarze 1 etatu

na czas zastępstwa

od 16 maja 2016r.

 

1.Wymagania niezbędne:

a) ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, resocjalizacja, psychologia, praca socjalna lub inny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wychowaniu w trzeźwości           i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

c) umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole,

d) umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-opieka nad wychowankami po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych,

-pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji,

-pomoc dzieciom w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych,  rówieśniczych i osobistych,

-stała współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci, oraz z instytucjami mającymi wpływ na rozwój dziecka,

-przygotowywanie i prowadzenie zajęć zgodnie z programem wychowawczym

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys,

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i staż pracy,

d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych,

e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

5.Miejsce składania dokumentów:

 

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie

do 12 maja 2016 do godziny 15,00

osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Pl. Św. Rocha 5 Nowe pokój nr 4,

lub przesłać na adres ośrodka (decyduje data wpływu do MGOPS)

w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko".

 

 
Więcej...
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 6 z 45